BHS English French German Russian
 • GMO
 • Eko.ba

Konvencija u praksiSTUDIJA SLUČAJA U POSTUPKU PRISTUPA INFORMACIJAMA

IZGRADNJA MALE HIDROEKTRANE “MEDNA”

Organizacija koja se bavi zaštitom životne sredine uputila je prema nadležnom Ministarstvu Zahtjev za pristup informacijama u kome je tražila da joj se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske dostave informacije koje se tiču zaključivanja Ugovora o koncesiji i njegovih aneksa za izgradnju male hidroelektrane.

 1. Prilog: Zahtjev za pristup informacijama broj 25/12 od 29.10.2012. godine

Nadležno Ministarstvo je u svom odgovoru navelo da je u postupku utvrdilo da tražene informacije sadrže povjerljive komercijalne interese treće stane, te da će zbog toga uputiti upit trećoj strani na izjašnjavanje.

 1. Prilog: Odgovor MIER broj 05.01/31-1221-2/12 od 09.11.2012. godine

Nakon izjašnjavanja treće strane, nadležno Ministarstvo je ponovo uputilo dopis u kome navodi da treća strana nije saglasna sa dostavom traženih informacija, jer ih smatra povjerljivim, pa je na osnovu toga nadležno Ministarstvo odbilo pristup informacijama u cjelosti.

 1. Prilog: Odgovor Ministarstva broj 05.01/31-1221-3/12 od 19.11.2012. godine

Na navedeni odgovor organizacija je uložila žalbu nadležnom Ministarstvu u kojoj je navela da nadležno Ministarstvo u svom odgovoru nije pravilno primjenilo pojedine članove Zakona o slobodi pristupa informacijama i da je zbog takve primjene prekršilo odredbe postupka pristupa informacijama.

 1. Prilog: Žalba CZZS broj 31/12 od 28.11.2012. godine

S obzirom da nadležno Ministarstvo nije reagovalo na žalbu u zakonom propisanom roku, organizacija je uputila podnesak kojim traži postupanje po njihovoj žalbi, stvarajući tako pretpostavku za pokretanje upravnog spora.

 1. Prilog: Podnesak CZZS broj 22/13 od 05.02.2013. godine

Zbog neodgovaranja na žalbu, organizacija je također uputila prigovor Ombudsmanu BiH.

 1. Prilog: Prigovor CZZS na rad organa javne uprave broj 25/13 od 08.02.2013. godine

Uporedo sa upućivanjem podneska Ombudsmanu, organizacija se obratila i Upravnoj inspekciji u čijoj nadležnosti spada reagovanje ukoliko nadležni organ ne odluči o podnešenom aktu.

 1. Prilog: Prigovor CZZS na rad organa javne uprave broj 24/13 od 08.02.2013. godine

Ubrzo po predavanju prigovora Ombudsmanu, isti se oglasio da je zaprimio prigovor organizacije.

 1. Prilog: Dopis Ombudsmana BiH broj Ž-BL-05-115/13 od 12.02.2013. godine

U međuvremenu nadležno Ministarstvo se oglasilo dopisom u kome navodi da su razmotrili žalbu organizacije, te da se u tom smislu nadležni organ obratio koncesionaru za dostavljanje pomenutog ugovora i aneksa u kojima će biti označeni zaštićeni dijelovi koji se odnose na povjerljive komercijalne interese treće strane.

 1. Prilog: Obavijest Ministarstva broj 05.01/31-1221-7/12 od 14.02.2013. godine

Nakon dopisa nadležnog organa, dopisom se oglasila i Upravna inspekcija u kome je konstatovala da je izvršen nadzor i da nije utvrđena bilo kakva povreda.

 1. Prilog: Obaviještenje Upravne inspekcije broj 10.2.12-050-140/13 od 28.02.2013. godine

Po dobijanju traženih podataka, organizacija se obratila Ombudsmanu obaviješću u kojoj navodi da je dobila tražene podatke.

 1. Prilog: Obavijest CZZS 37/13 od 01.03.2013. godine

Po dobijanju koncesionog ugovora, organizacija je ipak u zakonom propisanom roku odlučila da nastavi postupak, jer su pojedine informacije koje je dobila zatamnjene bez obrazloženja. Zbog toga je organizacija uputila podnesak nadležnom organu u kome je navela da postupak davanja informacija i utvrđivanja izuzetaka nije urađen u skladu sa zakonom.

 1. Prilog: Podnesak CZZS broj 58/13 od 03.04.2013. godine

Na podnešeni podnesak nadležnoMinistarstvo je dostavilo odgovor u kome navodi da je dostavljanje i utvrđivanje izuzetaka bilo u skladu sa zakonom.

 1. Prilog: Odgovor Ministarstva broj 05.01/053-404-1/13 od 10.05.2013. godine

Na dostavljeni odgovor, organizacija je uložila žalbu drugostepenom organu u kome je navela da je prilikom odlučivanja po njihovom ZPI došlo do povreda pravila postupka i pogrešno utvrđenog materijalnog i činjeničnog stanja.

 1. Prilog: Žalba CZZS Vladi Republike Srpske od 31.05.2013. godine

Na uloženu žalbu, nadležno Ministarstvo je ponovo uputilo dopis u kome upućuje podnosioca žalbe da svoje pravo može ostvariti putem podnošenja tužbe i pokretanje upravnog spora, te podnošenjem prigovora Ombudsmanu BiH:

 1. Prilog: Odgovor Ministarstva broj 05.01/053-404-3/13 od 11.06.2013. godine

Po dobijenom odgovoru organizacija je tužbom protiv nadležnog Ministarstva pokrenula upravni spor.

 1. Prilog: Tužba u upravnom sporu broj 117/13 od 05.07.2013. godine

Nakon podnošenja tužbe, nadležno Ministarstvo se ponovo oglasilo, te donijelo Rješenje kojim se odobrava pristup informacijama u cjelosti, bez navođenja izuzetaka.

 1. Prilog: Rješenje broj 05.08/017-5181-1/13 od 15.10.2013. godine

Ubrzo zatim dopisom se oglasio i sud pred kojim je pokrenut upravni spor u kome se navodi da se organizacija izjasni da li je zadovoljna dobijenim informacijama od nadležnog Ministarstva, kako bi se u tom smislu obustavio pokrenuti postupak.

 1. Prilog: Dopis Okružnog suda broj 11 0 U 012233 13 U od 29.10.2013. godine

Na navedni dopis, organizacija je odgovorila da je u cjelosti zadovoljna dostavljenim informacijama, čime je ovaj postupak obustavljen.

 1. Prilog: Dopis CZZS broj 221/13 od 18.11.2013. godine

Funded-by-the-European-UnionOva stranica je napravljena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost EPPIC projekta i ni na koji način ne odražava stanovišta Evropske unije.

gekko logo klein

 

transition lg mfa

702px-Auswärtiges Amt Logo.svg

                                               Backup of osce logo krive

 

 

grassroots-logo1