BHS English French German Russian
 • Eko.ba
 • GMO


PRTR uvod

Registar zagađivača i domet zagađenja (PRTR)

PRTR (Pollutant Release and Transfer Registrers) Protokol je prvi zakonski obavezujući alat za jačanje pristupa javnosti okolišnim podacima. Protokol je usvojen na EfE Ministarskoj konferenciji u Kijevu 21. maja 2003. godine, te je otvoren prema svim državama članicama UN-a, uključujući i one koje nisu Strane u Aarhuskoj Konvenciji. Cilj PRTR-a je unapređenje pristupa informacijama javnosti uspostavljanjem sveobuhvatnog državnog registra zagađivača iz privrede i drugih izvora, te da utiče na značajno smanjenje nivoa pritisaka na životnu sredinu od zagađenja. Protokol se koristi širom Evrope i osigurava jednostavnu dostupnost ključnih okolišnih podataka iz industrijskih postrojenja u EU.

Podsticanje transparentnosti u odnosu na zagađenje koje prouzrokuju preduzeća je cilj pravljenja registra koji se tiče ispuštanja i prenošenja zagađivača, ili PRTR (Registar zagađivača i domet zagađenja). Ovo sredstvo informisanja se odnosi na najmanje 86 zagađivača vazduha, vode i zemljišta.

Ko treba da da doprinos PRTR-u?

Vlasnici ili operateri objekata u kojima se sprovodi bar jedna aktivnost koja je navedena u Aneksu I Protokola u slučajevima gdje nivo ovih zagađivača prelazi pragove navedene u Aneksu II Protokola, moraju obavijestiti javne vlasti o ispuštanju i prenošenju 86 zagađivača tako da ih se može uključiti u PRTR registar. Na primjer, to se odnosi na: termoelektrane, aktivnosti u rudarskoj i metalurškoj industriji, hemijska postrojenja, upravljanje otpadnim vodama i industriji celuloze i papira i drvnoj industriji.

Koji zagađivači?

Prema značenju Protokola, termin "zagađivač" znači supstancu ili grupu supstanci koje mogu biti štetne za životnu sredinu ili za ljudsko zdravlje na osnovu svojih svojstava, posebno kada dospiju u životnu sredinu.

Lista od 86 zagađivača uključuje benzen, metan i živu, kao i grupe supstanci kao što su isparljive organske smjese (VOC), gasove satklene bašte ili teške metale. Ukupna lista je detaljno data u Aneksu II Protokola.

Koristan registar koji je svima dostupan 

Pristup PRTR-u je posmatran u najširem smislu. Svima mora biti omogućeno da ga lako i besplatno koriste elektronskim putem. Ovo je razlog zašto je odlučeno da se objavi na internetu. Nadalje, organizacija podataka mora biti što je više moguće transparentna.

Brojni akteri imaju koristi od uspostave PRTR registra i njegove transparentnosti:

· Javnost i organizacije koje su aktivne u oblasti životne sredine. Imaju mogućnost pristupa okolinskim informacijama na lokalnom i globalnom nivou;

· Javne vlasti koje su u mogućnosti da prate određene trendove po pitanju ispuštanja različitih zagađivača i prenošenja otpada kao i napredak postignut u okviru okolinske politike;

·  Sama preduzeća koja na taj način imaju koristan izvor informacija što im dozvoljava da poboljšaju svoj okolinski učinak.

Transparentne i kontrolisane informacije 

Podaci koji se šalju u PRTR a koji se ažuriraju svake godine, moraju poštovati strukturu koja je identična za sve one koji daju doprinos registru. Parametri koji se uzimaju u obzir su vrsta aktivnosti i zagađivač, geografska lokacija, životna sredina itd. Ova usklađenost obezbjeđuje transparentnost podataka. Štaviše, podaci prolaze kontrolu kvaliteta od strane relevantnih vlasti.

Implementacija protokola u BiH

Pravna osnova za uspostavu registra o postrojenjima i zagađivanjima je čl. 28 Zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine Federacije BiH br. 33/03) na osnovu kojega je donesen Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanja (Sl. novine Federacije BiH br. 82/07) – provedbeni propis kojim se opisuje sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja životne sredine/okoliša. Registar zagađivača u Federaciji BIH je baza podataka koja sadrži podatke definirane ovim Pravilnikom tj. koji je osnova za izradu elektronske baze podataka  - BH PRTR (eng.Pollutant Release and Transfer Register). Registar o postrojenjima i zagađivanjima je organiziran skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja zagađujućih tvari i otpada u životnu sredinu/okoliš. Federalno ministrastvo okoliša i turizma nadležno za okoliš u FBiH, zaduženo je za uspostavljanje i održavanje elektronskog Registra zasnovanog na informacijama dostavljenim od strane nadležnog organa i/ili operatora postrojenja.

Također, u RS-u je donesen Pravilnik o metodologiji i načinu vođenja registra postrojenja i zagađivanja (Sl.gl.92/07). Pravilnikom je stvorena zakonska osnova u kojoj je definisano:

 • šta treba da sadrži registar
 • šta treba da sadrži registar postrojenja i zagađivača
 • šta treba da izvještavaju industrije
 • format izvještavanja

Nadležan organ za održavanje registra u RS-u je Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske.

Nadležno odjeljenje za zaštitu životne sredine Vlade Brčko distrikta ima obavezu voditi registar postrojenja i zagađivača u Brčko distriktu, (Čl.28 Zakona o zaštiti životne sredine Brčko distrikta). Registar sadrži slijedeće podatke o djelatnostima i postrojenjima koja ugrožavaju ili mogu ugroziti životnu sredinu:

 • ime odgovornog lica i adresu lokacije postrojenja,
 • kratak opis aktivnosti, tehničkog procesa,
 • relevantne podatke koji se tiču emisija, opasnih supstanci prisutnih u postrojenju,
 • produkovanja otpada, korištenja resursa i energije,
 • podatke koji se odnose na izdavanje dozvola, promjena i sl.,
 • podatke o kontroli, relevantnim rezultatima i preduzetim mjerama.

Filename Size
A Microsoft Word file PRTR protokol 383 KB

Funded-by-the-European-UnionOva stranica je napravljena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost EPPIC projekta i ni na koji način ne odražava stanovišta Evropske unije.

gekko logo klein

 

transition lg mfa

702px-Auswärtiges Amt Logo.svg

                                               Backup of osce logo krive

 

 

grassroots-logo1